Uw kind onze zorg

Het volgen van de ontwikkeling
In de klas volgen de leerkrachten de ontwikkeling van uw kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, observeren ze, bespreken ze de resultaten met de intern begeleider en rapporteren ze de vorderingen. De vorderingen worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem waardoor we beschikken over nauwkeurige, geobjectiveerde overzichten van de ontwikkeling van ieder kind. Aan de hand van landelijke cijfers kunnen we bepalen of de prestaties van het kind voldoende in lijn liggen met die van Nederlandse leeftijdsgenoten. Vervolgens bieden we leerstof aan die passen bij de mogelijkheden van het kind.

Speciale begeleiding
Soms hebben we hulp van buitenaf nodig. We kunnen dan met toestemming van de ouders een beroep doen op bijvoorbeeld de ondersteuningsadviseur van de schoolbegeleidingsdienst Klaarr, schoolmaatschappelijk werk of de schoolarts. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig en dan vragen wij een ondersteuningsarrangement aan. Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school valt, zal mogelijk plaatsing op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs aangevraagd worden. Uiteraard gaat het hier om een uitgebreid traject waarbij ouders altijd betrokken zijn. 

Hoe werkt het bij meer dan gemiddelde begaafdheid?
Uw kind ontwikkelt zich heel snel en makkelijk? Heeft hij of zij belangstelling en kennis die leeftijdsgenootjes nog lang niet hebben? Voor leerlingen met een grote ontwikkelingsvoorsprong bieden wij extra stimulans en uitdaging, omdat wij ons er van bewust zijn dat zij onderwijs nodig hebben dat aansluit bij hun leerbehoeftes, tempo en leerstijl. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een dagdeel onderwijs te volgen in de Bovenschoolse Plusklas VOSTOK. Een onafhankelijke toelatingscommissie bepaalt of de door school aangemelde leerling wordt toegelaten.

Alle teamleden hebben een rol in de basisondersteuning en/of extra ondersteuning binnen de structuur van opbrengstgericht werken. Daarnaast hebben wij een aantal specialisten die zorg dragen voor de extra ondersteuning.

Leerlingen aan het woord

"Bij ons op school voel ik me veilig."

"Ze luisteren altijd goed naar ons."