Ouderbetrokkenheid

Vanuit onze visie van De Vreedzame School vinden wij het contact met ouders enorm belangrijk en waardevol. Wij willen goed met ouders communiceren en misverstanden voorkomen. Wij staan open voor gesprekken en zullen waar mogelijk zo snel mogelijk reageren op vragen en knelpunten. Wij staan dagelijks zichtbaar in de school, zijn geïnteresseerd in de mening van ouders en staan open voor verbeteringen.

Ouderbetrokkenheid op onze school is zoals op veel scholen onder andere te vinden in de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. In beide raden zitten ouders die bij praktische zaken c.q. beleidsmatige zaken betrokken willen zijn bij de school. Via teamleden of directie dragen ouders ook ideeën aan die wij mee kunnen nemen in onze organisatie.

Medezeggenschapsraad (MR)
De Medezeggenschapsraad ziet er op toe dat de school zich op de juiste wijze verantwoord, maar gaat ook in gesprek over het onderwijs op de school en alle andere zaken die kinderen en ouders aangaan.

Ouderraad
De Ouderraad houdt zich bezig met het mede organiseren van de jaarlijkse feesten en de sporttoernooien. Ook komt de Ouderraad met suggesties voor andere feesten of activiteiten.

Ouderhulp
Naast deze twee groepen zijn er meerdere zaken waar ouders bij betrokken worden. Zo zijn er vele ouders die helpen bij lichte onderwijskundige taken, meegaan op excursies of schoolreis of informatie of les komen geven bij de projecten. En natuurlijk hebben wij ook luizenouders!

Leerkrachten aan het woord

"Bij ons op school is er een goede samenwerking in het team."

"Vernieuwingen worden weloverwogen en stapsgewijs ingevoerd."